Attractions Banners - 230

הספרייה הלאומית


תערוכת "בלפור פינת אלנבי" בתאריך 01.03.2018

     
עד 01.03.2018

"בלפור פינת אלנבי" 

תערוכה בשני חלקים בספרייה הלאומית במלאת 100 שנים לשני האירועים בשלהי 1917 שעיצבו את פני מדינת ישראל והמזרח התיכון - הצהרת בלפור וכיבוש ארץ ישראל ע"י הגנרל אלנבי


בתערוכות יחשפו לראשונה יומני מסע של חיילים בריטים, תצלומים נדירים של ירושלים, יומן הריגול של ניל"י. לצד התערוכה הוקם אתר ייחודי שמציג זוויות שונות של אותם מאורעות היסטורים מכוננים

 

בתערוכה הראשונה המוקדשת לכניסתו של צבא אלנבי לירושלים יובא סיפור המסע של הצבא הבריטי ממצרים, דרך חצי האי סיני ועזה לירושלים וממנה - לצפון הארץ ומשם לדמשק.

סיפור המסע המופלא של אלנבי, שדמה באופיו למסע צלב, שבו הכובשים האנגלים יורדים מסוסיהם ונכנסים לירושלים ברגל, כביטוי של יראת כבוד בפני המעמד, מתואר בתערוכה באמצעות יומני מסע ותצלומים נדירים. הייתה זו המלחמה הראשונה שבה היו לחיילים מצלמות אישיות, ומקצת התמונות, המתארות את מסע החיילים לירושלים כמסע התעוררות מיתית, יוצגו בתערוכה. חלק נוסף בתערוכה יוקדש לרשת הריגול של ניל"י ותרומתה לכוחות של אלנבי ועוד חלק בתערוכה יוקדש ליחסה של החברה היהודית בארץ לבריטים באמצעות פריטים ומסמכים הקשורים לגדודים העבריים, ל לגלי ההוקרה לאלנבי ולקבלות הפנים המפוארות להן הוא זכה.

 

התערוכה השנייה תוקדש להצהרת בלפור, בת מאה השנים, שמהווה את אחת מאבני היסוד למדינת היהודים העצמאית שבדרך. פרסום ההצהרה אפשר, כבר מיומה הראשון, להביע בה תמיכה והסתייגות ואלו הן ככל הנראה סוד חייה הארוכים: חגיגת הצד האחד הייתה יגונו של השני – ולהיפך - ושני הצדדים האשימו את המעצמה הבריטית בעוולות ובעיוותים שנוצרו מאז. ואכן, לצד תיעוד וסיקור תגובת היישוב היהודי למסמך החשוב, יובאו בתערוכה גם חומרי ארכיון המתארים את יחסה של החברה הערבית באותן שנים להצהרה. התערוכה תציג קווים לדמותה של ההצהרה, השפעתה, הצלחותיה וכשליה. 
 

הכניסה ללא תשלום בשעות פעילות הספרייה הלאומית (9:00- 19:00). פרטים נוספים באתר הספרייה: www.nli.org.il 

 

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text